Generácie ĽP

Ľudské práva sa delia do troch vývojových stupňov:

Práva 1.generácie:

- boli ako prvé sformulované a zakotvené v dokumentoch a ústavách (1776 Deklarácia nezávislosti, 1787 Ústava USA, Európa: 1789 Deklarácia práv človeka a občana). Prvú generáciu môžeme chápať ako snahu brániť jednotlivca pred nedovoleným zásahom absolutistickej moci.

- obsahujú 2 základné skupiny práv:

  • Občianske práva a slobody:

         - občianske práva garantuje štát. Ukazujú stupeň slobody občana voči štátu.

           Patrí sem: právo na život, osobnú slobodu, osobnú dôstojnosť,

           spravodlivý trest, prezumpcia neviny, právo na ochranu pred svojvoľným

           zatknutím, právo na súkromie, rešpektovanie listového tajomstva,

           právo na ochranu majetku

         - občianske slobody: patrí sem: sloboda myslenia, pohybu, vierovyznania

  • Politické práva a slobody:

         - sú vyjadrením aktívnej účasti občanov na politickom rozhodovaní.

           Patrí sem: aktívne a pasívne volebné právo, sloboda prejavu, petičné

           právo, právo navrhnúť a uskutočniť referendum, právo na informácie,

           právo združovania a zhromažďovania 

 

Práva 2.generácie:

- sú historicky vyšším vývojovým stupňom. Sú to práva hospodárske sociálne a kultúrne

- patrí sem: právo na prácu, právo na spravodlivé pracovné podmienky, právo na mzdu, právo na štrajk, právo na sociálne zabezpečenie, na ochranu zdravia, na sociálne poistenie, na vzdelanie

 

Práva 3.generácie:

- sú to práva solidarity. Vznikli po 2. svetovej vojne

- subjektom týchto práv je ľudstvo, preto predstavujú snahu spoločne riešiť globálne problémy, aby sa tieto ľudské práva stali univerzálnymi a platili pre všetkých ľudí na Zemi. Už nejde iba o základné ľudské práva, ale o existenciu civilizácie vôbec.

- patrí sem: právo národov na sebaurčenie; právo na slobodné disponovanie vlastnými prírodnými zdrojmi; právo na rovnosť; právo na samostatný hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj; právo na uspokojivý stav životného prostredia; právo na život v mieri

 

 

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk