Medzinárodný systém ochrany ĽP

Snaha chrániť ľudské práva na medzinárodnej úrovni sa uskutočňovala postupne a to v 3 etapách:

  1. Vo vyhláseniach (deklaráciách) - ktoré prijali (ako rezolúciu) všetky členské štáty bez toho, aby pre jednotlivé štáty bezprostredne vyplynuli medzinárodné záväzky. Majú odporúčací charakter - teda nezaväzujú členské štáty dodržiavať práva v nich obsiahnuté.
  2. V medzinárodných dohovoroch, zmluvách, paktoch, konvenciách - ktoré členské štýty prijali ratifikáciou. Pre zmluvné krajiny majú záväzný, právny charakter.
  3. Zakladanie medzinárodných orgánov - prostredníctvom nich sa kontroluje, či jednotlivé členské štáty konkrétne realizujú medzinárodné dohovory, zmluvy, konvencie o ochrane ľudských práv, či implementujú (= začlenia) ich obsah do svojich zákonov. V prípade potreby prijímajú donucovacie opatrenia.

 

Rozdiel medzi deklaráciou a dohovorom:

Deklarácia - je iba džentlmenská dohoda, ktorou sa žiada, vyzýva dodržiavanie ľudských práv

Dohovor (pakt,zmluva) - záväzná dohoda, neplnenie ktorej sa vymáha formou sankcií (trestov)

 

Ľudské práva sa týkajú všetkých ľudí vo svete, je potrebná ochrana všetkých ľudí bez rozdielu !!!

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk