Práva detí

  • žijeme v globalizovanom svete, avšak v rozvojových krajinách to svedčí o opaku (choroba, hlad, epidémie, detská práca, detskí vojaci)
  • každú minútu zomrie 6 detí na nejakú chorobu !!
  • definícia dieťaťa: Je to každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (minimálna hranica detstva)
  • Osn prijíma rôzne dokumenty aj na ochranu detí celého sveta:
  1. Deklarácia práv dieťaťa (1959)
  2. Dohovor o právach dieťaťa (20.11.1989)

 

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk