Právo na azyl a azylová politika

Základné pojmy azylovej politiky:

 1. migrácia - je sťahovanie obyvateľstva do iných lokalít. Je to premiestňovanie, presídlovanie.
 2. emigrácia - je nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie sa z krajiny
 3. imigrácia - je dlhodobé prisťahovanie sa osôb do cudzieho štátu

 

História utečeneckej politiky:

1.) 10.december 1948

 • OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (reakcia na 2.svetovú vojnu)
 • zakotvuje základné ľudské práva (právo na život, slobodu,...)
 • v 14.článku je deklarované: ,,Každý má právo hľadať a používať azyl v iných krajinách pred prenasledovaním'' => každý má právo na azyl !!!

2.) 1.január 1951

 • OSN založilo Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR)
 • je to nepolitická humanitárna organizácia
 • jej prvoradou úlohou bolo pomôcť ľuďom, ktorí stratili domovy vo vojne

3.) 28.júl 1951 (!)

 • bola prijatá Ženevská konvencia o postavení utečenca
 • je to základný dokument v medzinárodnom utečeneckom práve !!!
 • sťahovala sa na každú jednu osobu bez ohľadu na rasu, náboženstvo a krajinu pôvodu
 • obmedzovala svoju platnosť len na utečencov, ktorí opustili svoje domovy pred 1.januárom 1951

4.) 31.január 1961

 • z dôvodu rastu počtu utečencov vo svete, OSN prijalo Protokol ku konvencii o postavení utečencov
 • Protokol rozšíril medzinárodnú ochranu na všetkých utečencov, bez ohľadu na čas ich núteného odchodu

5.) 20.november 1989

 • Dohovor o právach dieťaťa
 • bližšie špecifikuje potreby detí a hlavné zásady ochrany dieťaťa

6.) 1.máj 1999

 • vošla do platnosti Amsterdamská zmluva
 • upravuje azylovú a imigračnú politiku EÚ

7.) 20.jún 2001

 • OSN vyhlásila tento deň za Svetový deň utečencov

 

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk