Verejný ochranca ĽP = Ombudsman

 História:

Funkciu zriadil v roku 1713 švédsky kráľ Karol XII. Poveril ombudsmana dozorom nad správaním sa kráľovských úradníkov. O 100 rokov neskôr bol inštitút ombudsmana po prvýkrát zakotvený vo Švédskej ústave.

Slovo ,,umbup'' pochádza zo stredovekej švédštiny a znamená moc alebo autoritu.

Slovo ,,ombud'' označuje osobu, ktorá koná v záujme iných.

 

Dnes:

 Inštitút ombudsmana je zriadený v 70 štátoch sveta. Majú ho:

 • monarchie: Švédsko, Nórsko, Holandsko, Dánsko
 • republiky: Francúzsko, Fínsko, Rakúsko
 • štáty anglo-amerického právneho systému: Veľká Británia, USA, Kanada
 • africké štáty: Ghana, Nigéria
 • štáty Ázie: Filipíny, Izrael, Pakistan
 • Austrália
 • štáty budujúce demokraciu: Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Česko
 •  

 

 Európsky ombudsman:                                   www.ombudsman.europa.eu

 Táto inštitúcia bola zriadená na základe Maastrichtskej dohody z roku 1992. Európsky parlament zvolil v roku 1995 prvého európskeho ombudsmana. Vyšetruje sťažnosti proti inštitúciám a orgánom Európskej Únie.  Nemôže vyšetrovať sťažnosti proti štátnym, regionálnym alebo miestnym úradom. Nie je nadriadený národným ombudsmanom.

 

Slovenská republika:

 Ombudsman je nezávislý ústavný orgán Slovenskej republiky. Chráni základné ľudské práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je toto ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom a právnym štátom.

Na verejného ochrancu ľudských práv sa môže obrátiť každý, a to:

 1. písomne (poštou, faxom, e-mailom, prostredníctvom elektronického formuláru)
 2. osobne (formou zápisnice v sídle kancelárie v Bratislave alebo v regionálnych pôsobiskách)

Z podnetu musí byť známe:

 1. akej veci sa sťažnosť týka
 2. proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje
 3. čoho sa podávateľ domáha

Poznatky o dodržiavaní ľudských práv, ale aj svoje návrhy a odporúčania predkladá ombudsman každý rok v prvom štvrťroku Národnej rade Slovenskej republiky v Správe a činnosti.

 

Detský ombudsman:

 Je zriaďovaný v školách a školských zariadeniach pre deti. Je volený deťmi a môže byť individuálnym alebo kolektívnym orgánom.

Cieľ:

 • zintenzívnenie aktivít detí
 • participácia na riešení problémov
 • zlepšenie monitorovania, zlepšenie práv detí

Čo vlastne robí:

 • prijíma podnety od detí a postupuje ich verejnému ochrancovi práv
 • sprostredkúva stretnutia detí s kanceláriou verejného ochrancu práv
 • monitoruje, sleduje dodrživanaie práv detí na škole

 

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk