Vnútroštátny systém ochrany ĽP

Vnútroštátny systém ochrany ľudských práv má 3 zložky:

 1. polícia, prokuratúra, súdy
 2. inštitút ombudsman
 3. Ústavný súd

 

Polícia, prokuratúra, súdy

 • slúžia na zabezpečenie poriadku štátu
 • sú to špeciálne orgány, ktoré vytvárajú v štáte podmienky, aby nedochádzalo k porušovaniu práv občanov a na to, aby chránili zákonnosť

Inštitút ombudsman

 • je na Slovensku pomerne novým inštitútom ochrany ľudských práv
 • na Slovensku pôsobí ombudsman od r.2001 
 • je vysoký štátny úradník a verejný ochranca ľudských práv v demokratických štátoch
 • jeho úlohy: stará sa o ochranu ĽP, napomáha občanom v prípadoch nečinnosti inštitúcií verejnej správy, v prípadoch negatívneho dôsledku činnosti štátnych orgánov a ak sú tieto rozhodnutia v rozpore s právom a demokraciou
 • pomáha občanom vybavovať sťažnosti a radí im
 • nepodlieha vláde, ale parlamentu
 • je volený parlamentom a raz ročne predkladá parlamentu správu o dodržiavaní ĽP
 • v prípade porušenia svojich práv sa občania obrátia v prvom rade na vnútroštátne orgány ĽP. Po vyčerpaní týchto vnútroštátnych práv sa môžu obrátiť na medzinárodné organizácie
 • je volený NRSR na 5 rokov
 • podmienky na to, aby sa niekto mohol stať ombudsmanom: musí byť občanom SR, vek nad 35 rokov a nesmie byť členom politickej strany

 

 Ústavný súd  

 •  má osobitné postavenie a jeho úlohou je chrániť ústavnosť

Kontakt

Viac informácií na: barbormaj@post.sk